Współpraca

Współpraca

Fundacja Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” współpracuje z innymi LGD z terenu województwa w ramach tzw. Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy LEADER+.

Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy LEADER+ jest porozumieniem Grup Leaderowych na rzecz wzmocnienia współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi, działającymi na szczeblu krajowym i zagranicznym. Członkami Sieci są partnerstwa z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy LEADER+ została formalnie powołana 2 lutego 2006 r. podczas trzeciego spotkania Grup Partnerskich w Tucholi na mocy Deklaracji współpracy grup partnerskich. Misją Sieci jest współpraca grup partnerskich na rzecz wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i informacją w celu zapewnienia wysokiej jakości partnerstw oraz reprezentowania interesów lokalnych grup działania wobec organów decyzyjnych. Funkcję łącznika Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy LEADER+ pełni Lokalna Grupa Działania WIECZNO z siedzibą w Płużnicy.

http://www.wieczno.mga.com.pl/siecleader/index.htm

FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH

W dniu 27 listopada 2006 roku Fundacja LGD Ziemia Gotyku została włączona w poczet organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, zrzeszonych w ramach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Do września 2005 roku Deklarację tę podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń.

Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich. Od początku istnienia Forum jego działania wspiera i organizuje Sekretariat prowadzony przez Fundusz Współpracy, który na ten cel pozyskał środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

http://www.faow.org.pl/

Fundacja LGD Ziemia Gotyku w Krajowej Sieci LEADER+

Jedną z naczelnych zasad Programu LEADER+ jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy. W każdym kraju członkowskim budowane są krajowe sieci współpracy LEADER.

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę krajowej sieci Leader z konsorcjum w składzie: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Konsorcjum swoją rolę traktuje służebnie. My obsługujemy sieć, umożliwiamy i ułatwiamy jej powstanie i funkcjonowanie. Sieć tworzą lokalne grupy działania, ludzie i instytucje zajmujące się Leader'em. Sieć jest po to, aby w łatwy sposób komunikować się i kontaktować z innymi w regionie, w kraju, za granicą, by dzielić się własnymi doświadczeniami i uczyć się od innych."

http://www.leaderplus.org.pl/

Poprzez krajową sieć o działaniach i osiągnięciach Fundacji Ziemia Gotyku będą miały szansę dowiedzieć się inne LGD oraz wszyscy zainteresowani współpracą.
Dołączamy do sieci LEADER!

Strony polecane

http://www.lgdsiec.pl/


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi