Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania

?LGD „Ziemia Gotyku” obejmuje teren czterech gmin wiejskich. Gminy ChełmżaŁysomiceŁubianka i Papowo Biskupie położone są na północ od Torunia, na Ziemi Chełmińskiej. Na obszarze znajdują się jeziora tak zwanej Rynny Chełmżyńskiej (Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie, Głuchowskie i Kamionkowskie) oraz Jezioro Papowskie. W gminie Łysomice znajduje się rezerwat „Las Piwnicki”. Niewielki obszar chronionego krajobrazu znajduje się także na północno – wschodnim krańcu Gminy Chełmża.

Obszar ten ma ciekawą historię sięgającą okresu między VII a XII wiekiem, kiedy to zapoczątkowało się tutaj osadnictwo. Ślady osadnictwa są widoczne w wielu miejscach na tym obszarze, gdzie archeolodzy odkryli grodziska wczesnośredniowieczne m.in. w Grodnie i Nawrze, średniowieczne m.in. w Grodnie, Pigży-Leszczu, Przecznie, Nawrze, Papowie Biskupim, Jeleńcu. Zachowało się na tym obszarze wiele zabytków, kościołów gotyckich ze średniowiecza, zespołów pałacowo – parkowych z XIX wieku, starych domów i innych zabytkowych obiektów. Bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Ziemi Gotyku” oraz bliskość Torunia i miast Chełmża i Chełmno stwarzają możliwość rozwoju tego obszaru w kierunku turystyki. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń oraz wspólnych wartości.

LGD Ziemia Gotyku prowadzi szeroką działalność w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru, podejmuje inicjatywy w zakresie edukacji przedszkolnej, edukacji pozaszkolnej dla młodzieży, edukacji nieformalnej dla dorosłych, a także działania w zakresie kultury, turystyki, dziedzictwa lokalnego, tradycyjnych produktów i zwyczajów. 

W czasie kilkuletniej działalności Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów:

 

- Program LEADER, realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętego PROW 2007-2013

- Szlak Tradycji i Smaku, Wdrażanie Projektów Współpracy objętego PROW 2007-2013

- Pawełek i Ola idą do przedszkola, PO KL, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

- Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania, Wdrażanie Projektów Współpracy objętego PROW 2007-2013

- Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet, PO KL, 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

- Przedszkole otwiera świat III, PO KL, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

-Wiejska Szkoła Zdrowia,  PO KL, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

- Edukacja kulturalna w przedszkolach, PO KL, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

- Uniwersytet Trzech Gmin, PO KL, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

- Młodzieżowy warsztat edukacji alternatywnej, PO KL, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

- „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD „Ziemia Gotyku” (Partner K-P ODR) - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- „Przedszkole otwiera świat II” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny

- „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku animatorem rozwoju lokalnego na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie” – Pilotażowy Program Leader+

- „Przedszkole otwiera świat” - Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

- „Ziemia Gotyku – aktywność działanie pasja!” - Norweski Mechanizm Finansowy i EOG, "Fundusz dla Organizacji Pozarządowych", Komponent "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

- „LEADER – SKUTECZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU WSI” – Granty LIDER ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- „Archilandia” – Program LEADER – projekt współpracy międzynarodowej finansowanej ze środków lidera projektu z Włoch

- „Bębnowy zawrót głowy” - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Równać Szanse

- „Z wizytą u Lutolda Głuchego. - 750 lat Głuchowa” - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja

LGD działa na zasadzie partnerstwa lokalnego i na rzecz rozwoju lokalnego gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Zapraszamy do ustanowienia formalnego partnerstwa przedstawicieli 3 sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W tym celu prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji ustanowienia partnerstwa, a następnie dostarczenie deklaracji wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Fundacji Ziemia Gotyku lub pocztą na adres: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z działalności LGD Ziemia Gotyku oraz z dokładnym zapoznaniem się z treścią deklaracji.

Ustanowienie formalnego partnerstwa z Fundacją Ziemia Gotyku przyczyni się do zacieśnienia współpracy oraz wspólnego aplikowania o środki na działania społeczne.

Zapraszamy do współpracy!

Deklaracja do pobrania

Statut Fundacji Ziemia Gotyku LGD z dn. 6.06.2012

Wykaz partnerów Lokalnej Grupy Działania (stan na dzień 22.02.2013 r.)

Skład Rady Fundacji Ziemia Gotyku (organ decyzyjny LGD)

Partnerzy sektora publicznego

Urząd Gminy w Chełmży
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
www.gminachelmza.pl

Urząd Gminy w Łubiance
Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka
www.lubianka.pl

Urząd Gminy w Łysomicach
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
www.lysomice.pl

Urząd Gminy w Papowie Biskupim
Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie
www.papowobiskupie.com.pl

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance
Jacek Żebrowski
ul. Chełmińska 1, 87 -152 Łubianka

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa w Warszewicach
Krzysztof Sołtysiak
ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
Jolanta Pawelczyk
Zelgno 16, 87-140 Chełmża

Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża
Justyna Blaszczyk
Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
Hanna Molska
Zelgno 12, 87-140 Chełmża

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim
Irena Modliborska
Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach
Agnieszka Ziemba
ul. Warszawska 1, 87-148 Łysomice

Zespół Szkół nr 1 w Łysomicach
Hanna Rucińska
ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

Zespół Szkół nr 2 w Turznie
Irena Zielińska
Turzno, ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

Szkoła Podstawowa w Zelgnie
Joanna Prażuch
Zelgno 12, 87-140 Chełmża

Partnerzy z sektora społecznego

Sołectwo Warszewice
Bolesław Szczechowski
ul. Ks. S. Frelichowskiego 1, 87-152 Łubianka

Gminny Klub Sportowy SPARTA Łubianka
Jacek Neulitz
ul. Wojewódzka 18, 87-152 Łubianka

Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzgłowie
Janusz Sadowski
ul. Ziętarskiego 26, 87-152 Łubianka

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”
Stanisława Neulitz
ul. Wojewódzka 18, 87-152 Łubianka

Koło Gospodyń Wiejskich w Pigży
Stanisława Neulitz
Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka

Koło Gospodyń Wiejskich w Wybczyku
Anna Filus
Wybczyk ul. KS. Z. Trybowskiego 10
87-152 Łubianka

Caritas Parafialna przy Parafii w Biskupicach
Janusz Brzoska
Brąchnowo, ul Wesoła 1
87-152 Łubianka

Sołectwo Pigża
Stanisława Neulitz
Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka

Sołectwo Biskupice
Stanisław Deruś
Biskupice, ul. Kasztanowa 8
87-152 Łubianka

Żeglarska Elżbieta

Sołectwo Bierzgłowo
Roman Krupa
Bierzgłowo, ul. Topolowa 5
87-152 Łubianka

Stowarzyszenie Homo Homini
Katarzyna Orłowska
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze
Alicja Glaszka
Nawra 23, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu
Małgorzata Wątorowska
Grzegorz 33, 87-140 Chełmża

Stowarzyszenie Horyzont przy Gimnazjum w Pluskowęsach
Danuta Zdrojewska
Pluskowęsy 71, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie
Maria Kucharzewska
Głuchowo 10/7, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Brąchnówku
Matecka Henryka
Brąchnówko 9, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Drzonówku
Julia Ziółkowska-Pardyka
Drzonówko 19, 87-140 Chełmża

Rada Sołecka Sołectwa Głuchowo
Abramuk Mirosław
Głuchowo 69, 87-140 Chełmża

Stanisława Stasieczek

OSP Grzegorz
Stanisław Kaczmarski
Grzegorz 3, 87-140 Chełmża

Ewa Pudo

Rada Sołecka Zelgno
Maria Burchardt
Zelgno, 87-140 Chełmża

Sikorska Danuta

Dariusz Śliwiński

Mariola Roszczypała

Bukowski Krzysztof

Żurawska Małgorzata

Smykowska Barbara

Sołectwo Niemczyk – Nowy Dwór
Zygmunt Pudlewski
Niemczyk, 86-221 Papowo Biskupie

Modliborski Andrzej

Ludowy Klub Sportowy „Kasztelan” Papowo Biskupie
Mikołaj Modrzyński
Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie

Grzegorz Dudek

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie
Rafał Jeziorny
Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

Kozłowska Gabriela

Koło Gospodyń Wiejskich Kamionki Duże
Genowefa Kapelaty
Wiśniowa 5, 87-148 Łysomice

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej
Maria Kowalska-Puczka
Tylice 2, 87-148 Łysomice

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Agnieszka Jankierska
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Barbara Piotrowska

Metera Mikołaj

Kozłowski Adam

Komuda Marek

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach Dużych
Marek Kapelaty
Kamionki Duże 23, 87-148 Łysomice

Jarkiewicz Katarzyna

Santorek Danuta

Lisik Stanisław

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice
Violetta Rucińska
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Zwierowicz Lidia

Żuralska Barbara

Banaś Adam

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Boboli w Grzegorzu
ks. Leszek Andrzej Lewandowski
Grzegorz 7/7, 87-140 Chełmża

Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON”
Marek Zając
Kończewice 12, 87-140 Chełmża

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „EDUKACJA i PRZYSZŁOŚĆ” w Brąchnówku
Janusz Iwański
Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie
ks. Wiesław Roczniak
Grzywna 108, 87-140 Chełmża

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Terenowe Koło Pszczelarzy
Henryk Sulencki
Moniuszki 1, 87-140 Chełmża

Stowarzyszenie „Dębowa Wieś”
Agnieszka Łubianka
ul. Kwiatowa, 87-152 Łubianka

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach
Bugumiła Surowiec
ul. Letnia 9, 87-152 Łubianka

Parafia Rzym.-Kat. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
i Najświętszej Marii Wspomożycielki Wiernych w Nawrze
Ks. Tadeusz Kozłowski
Nawra 2, 87-140 Chełmża

Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”
Wojciech Rosiński
ul. Słowackiego 13, 87-140 Chełmża

Koło Gospodyń Wiejskich w Zelgnie
Maria Lewandowska
Zelgno, 87-140 Chełmża

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgnie
Anatol Wiercioch
Zelgno, 87-140 Chełmża

Szkoła Podstawowa w Zelgnie
Joanna Prażuch
Zelgno 12, 87-140 Chełmża

Maria Wiśniewska

Alina Majewska

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich
Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie

Urszula Radomska
Dubielno 90
(056) 675 89 39

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielczynach
Bielczyny
87-140 Chełmża

Danuta Powaszyńska
Bielczyny 49
(056) 675 65 75

Koło Gospodyń Wiejskich w Browinie
Browinia
87-140 Chełmża

Beata Owczarczyk
Browina 10
(056) 675 72 66

Koło Gospodyń Wiejskich w Drzonówku
Drzonówko
87-140 Chełmża

Michalina Ziółkowska
Drzonówko 19
(056) 675 89 39

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu
Grzegorz
87-140 Chełmża

Małgorzata Wątorowska
Grzegorz
(56) 675 89 23

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzywnie
Grzywna
87-140 Chełmża

Renata Siedlecka
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze
Nawra 23
87-140 Chełmża

Alicja Glaszka (56) 675 92 74

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionkach Dużych
Kamionki Duże
87-148 Łysomice
Genowefa Kapelaty - przewodnicząca
056/ 678 47 07

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisnowie
Lisnowo
87-140 Chełmża
Krystyna Chmiel - przewodnicząca
Lisnowo 8
Tel. (056) 675-96-17

Koło Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsy
Pluskowęsy
87-140 Chełmża
Zuzanna Dejewska - przewodnicząca
Tel. (056) 675-39-00

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie
Głuchowo
87-140 Chełmża
Maria Kucharzewska - przewodnicząca

Koło Gospodyń Wiejskich w Kończewicach
Kończewice
87-140 Chełmża
Halina Bytniewska- przewodnicząca
Tel. (056) 675-92-06

Koło Kobiet Aktywnych
Ul. Ogrodowa 225
87-148 Łysomice
Maria Kowalska – Puczka - przewodnicząca
Tel. (056) 678-34-31

Koło Kobiet Aktywnych
Papowo Toruńskie
Alina Majewska - przewodnicząca
Ul. Warszawska 26
Papowo Toruńskie
87-148 Łysomice
Tel. (056) 678-35-72

Koło Gospodyń Wiejskich w Turznie
Turzno – remiza OSP
87-148 Łysomice

Barbara Kulig - przewodnicząca
Ul. Zacisze 1
Turzno
87-148 Łysomice

Koło Gospodyń Wiejskich - Kamionki Małe
Kamionki Małe,
87-148 Łysomice
Teresa Karpińska - przewodnicząca
Kamionki Małe 50
87-148 Łysomice
Tel. (056) 678-47-60

Koło Gospodyń Wiejskich - Wybczyk
Anna Filus - przewodnicząca
Ul. Ks. Z. Twardowskiego 10
87-152 Łubianka

Koło Gospodyń Wiejskich - Łubianka
87-152 Łubianka
Józefa Szatanik - przewodnicząca
Ul. Samorządowa 3,
87-152 Łubianka
Tel. (056) 678-89-07

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Ul. Warszawska 8,
87-148 Łysomice
Beata Rafińska – prezes
Tel. (056) 678-43-71

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej
Danuta Kurek – prezes
Tylice 2
87-148 Łysomice
Tel. (056) 663-11-31

„Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionki Duże”
Kamionki Duże 23,
87-148 Łysomice
Anna Sikorska – prezes
Tel. (056) 678-43-71

Zespół Chóralny „Alebabki”
Centrum Kultury
87-152 Łubianka
Maria Wojciechowska – Kierownik Zespołu

Zespół Taneczny „Marwojki”
Centrum Kultury
87-152 Łubianka
Maria Wojciechowska – Kierownik Zespołu

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku
87-134 Zławieś Wielka
Krzysztof Piotrkowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu
Grzegorz
87-140 Chełmża
Stanisław Kaczmarski
Grzegorz 38
(056) 675 89 86

Ochotnicza Straż Pożarna w Papowie Biskupim
Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
Andrzej Karbownik
Papowo Biskupie 110
(056) 676 81 55

Stowarzyszenie Homo homini
Ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Ewa Czarnecka
Kończewice 7/2
87-140 Chełmża
(056) 675 47 75

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice
Ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Violetta Rucińska
Lulkowo 14
87-148 Łysomice

Uczniowski Klub Sporowy „Bałagany” Roman Dubicki

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Papowie Biskupim
Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
Alina Czajka
Zegartowice 2
(056) 676 97 20

Towarzystwo Inicjatyw Wspólnych
Łysomice, ul. Warszawska 8
Zofia Karpa - przewodnicząca
056/ 678 36 00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skąpe
87-140 Chełmża
Adam Galus - sekretarz

Sektor prywatny

Gospodarstwo Rolne i Pszczelarskie państwa Lidi i Krzysztofa Bukowskich
Firlus 7
86-221 Papowo Biskupie
tel. (056)676-84-66

Oferta:
-degustacje nalewek i miodu
-pokazy wyrobu świeczek
-w czasie wybierania miodu możliwość przyjrzenia się z bliska
poszczególnym etapom produkcji w pasiece (od ula do miodu)
-przyjmowanie wycieczek w celu zapoznania się z pszczelarstwem od podstaw
-atrakcyjna okolica: jeziora, szuwary, park, pola i łąki
-wypożyczenie rolnetki i rowerów
-możliwość rozpalenia ogniska i posilenia się na terenie gospodarstwa.

 

Gospodarstwo "Lody z rolniczej zagrody"

Jolanta i Stanisław Maciejewski
Kończewice 71 A, 87-140 Chełmża
Tel. 0 609 611 259
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferta do pobrania


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi