Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

Brąchnówko, 28.05.2012 r.


W dniu 6 czerwca 2012 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. Podczas posiedzenia Zarząd przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2011 rok. W drugiej części posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań:
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, 27.04.2012 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków: 11-25 maja 2012 r.

Brąchnówko, 27.04.2012 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działaniawniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

Termin składania wniosków: 11-25 maja 2012 r.

Brąchnówko, 28.11.2011 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji

W imieniu Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania uprzejmie zawiadamiamy o posiedzeniu Rady Fundacji, które odbędzie się w dniu 8 GRUDNIA 2011 ROKU w siedzibie biura LGD w Brąchnówku 18 o godz. 16.30 celem oceny operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w konkursach nr 3/2011 i 4/2011 zgodnie z procedurą oceny i lokalnymi kryteriami wyboru. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się całą dokumentacją konkursową w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża.


W konkursie 3/2011 na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały złożone 3 wnioski.

REJESTR


W konkursie 4/2011 na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zostały złożone 3 wnioski.

REJESTR

 

Mariola Epa-Pikuła
Wiceprezes Zarządu
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 14-28 listopada 2011r.

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działaniawniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, 04.07.2011

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz po procedurze odwoławczej Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania informuje o wyborze operacji
- w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała nr 16/2011

                                                                                                                                              Brąchnówko,  24 czerwca 2011 roku

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 1/2011 - "małe projekty"

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 2/2011 - "Odnowa i rozwój wsi"

Wzór odwołania

 

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi