Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

W dniu 6 listopada 2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. W trakcie posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” oraz z budżetu podstawowego działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” , objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                                                                                                    Brąchnówko, 30.09.2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 14 - 28.10.2013 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Ogólny limit dostępnych środków w konkursie: 429 374,00 zł

                                                                                                                                                            Brąchnówko, 30.09.2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 14-28 października 2013 roku

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 249 206,00 zł

Wyniki wyboru operacji w konkursach 2/2013 i 3/2013

Brąchnówko, 19 lipca 2013 roku

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:


Lista operacji wybranych w konkursie nr 2/2013 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Brąchnówko, dnia 11 lipca 2013 roku

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 2/2013 i 3/2013


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 9 lipca 2013 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 3 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz 27 operacji w ramach „małych projektów”.
Poniżej zamieszczamy listę ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 18 lipca 2013 r. do godz. 15.30

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 2/2013 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Brąchnówko, 2 lipca 2013 roku


W dniu 9 lipca 2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. W trakcie posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małych projektów”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Planowany porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej do liczenia głosów.
4. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie nr 2/2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                                                                                            Brąchnówko, 3 czerwiec 2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działaniawniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


                                                                                                                                               Brąchnówko, 3 czerwiec 2013
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań
w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Wyniki wyboru operacji w konkursie 1/2013

Brąchnówko, 13 czerwca 2013 roku

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:


Lista operacji wybranych w konkursie nr 1/2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Opracowanie: Mariola Epa-Pikuła, Kierownik Biura LGD

Brąchnówko, dnia 5 czerwca 2013 roku

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursu 1/2013


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 4 czerwca 2013 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 1 operację w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Poniżej zamieszczamy listę ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 11 czerwca 2013 r. do godz. 15.30


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi