Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                      Brąchnówko, 04.11.2014

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Oświetlenie oraz nagłośnienie podczas Forum Programowego Partnerów Ziemi Gotyku

Zapewnienie profesjonalnego sprzętu wraz z pełną obsługą podczas Forum, występów lokalnych zespołów muzycznych. Czas obsługi Forum: 5 h

Nagłośnienie oraz oświetlenie w sali dostosowanej do 100 osób. Zapewnienie 2 mikrofonów bezprzewodowych, sprzętu do nagłośnieniaprezentacji multimedialnych oraz nagłośnienia i oświetlenia występu zespołów ludowych ( śpiew+ gra na instrumentach)

 

 

Miejsce realizacji: Obszar LSR

 Termin realizacji:styczeń/ luty 2015 roku

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100% cena

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni


Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 12.11.2014 r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 745091 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30
 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą 

                                                                                                                                                         Brąchnówko, 04.11.2014

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydrukowanie publikacji promującej efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” w okresie 2009-2015. Wykonawca w cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją powyższej publikacji: koszty projektu graficznego, składu, obróbki zdjęć, przygotowania do druku, druk, transport do  siedziby Zamawiającego.

środa, 15 październik 2014 09:54

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

do EKOMUZEM DOLINY NOTECI

 

7 listopada 2014 roku (piątek)

 

EKOMUZEM DOLINY NOTECI jest przykładem efektywnej współpracy osób i podmiotów oferujących produkty i usługi będące atrakcją turystyczną powiatu nakielskiego.

 

Brąchnówko, 03.10.2014

Zapytanie ofertowe –  ubezpieczenie uczestników jednodniowego wyjazdu studyjnego

                   

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

piątek, 03 październik 2014 10:20

Zapytanie ofertowe - transport, wyjazd studyjny

Zapytanie ofertowe –  transport, wyjazd studyjny do EKOMUZEUM DOLINY NOTECI

                   

Brąchnówko, 03.10.2014 r.

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

piątek, 03 październik 2014 09:38

Zapytanie ofertowe - wyjazd studyjny

Brąchnówko, 03.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe
na organizację wyjazdu studyjnego

Fundacja „Ziemia Gotyku”  Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty, na wykonanie usługi polegającej na organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego do EKOMUZEUM DOLINY NOTECI

poniedziałek, 29 wrzesień 2014 07:30

Zapytanie ofertowe - zakładki do książek

  Brąchnówko, 29.09.2014

Zapytanie ofertowe – zakładki do książek

                

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.


 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dodruk 4 rodzajów zakładek do książek

  -Format ok. 64x210 mm
  - papier kreda 300g,
  - druk CMYK - dwustronnie
  - uszlachetnienie powierzchni folią błyszczącą - dwustronnie.

  - 4000 szt. ( 4 x 1000 szt. )

 

Miejsce dostarczenia materiałów: Brąchnówko 18

 Termin realizacji: październik  2014 roku

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100% cena

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni


Informacje dodatkowe : 
1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 6.10.2014 r.

2. Wykonawca dostarczy wykonane materiały do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 745091 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30

 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Zapraszamy do udziału w konkursie "ZIEMIA GOTYKU" Odkrywany Nagrywamy!

Czekamy na Wasze filmiki promujące projekty realizowane na terenie „Ziemi Gotyku” LGD współfinansowane z osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania.

niedziela, 31 sierpień 2014 09:51

Wyniki wyboru - konkurs 3/2014, 4/2014

Brąchnówko, 30.08.2014

 

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 3/2014, 4/2014

                                                                                                                                         Brąchnówko,  22 sierpień 2014


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 22 sierpnia 2014 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 6 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach budżetu podstawowego oraz 3 operacji w ramach działania "małe projekty" w zakresie zadań dodatkowych.

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 15.30.


Do pobrania poniżej  załączniki:
Lista operacji ocenionych w konkursie nr 3/2014 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 4/2014 - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „małe projekty” w zakresie zadań dodatkowych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
a. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia Rady.
b. Wnioskodawca w terminie najpóźniej 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD, ma możliwość złożenia w Biurze LGD odwołania od rozstrzygnięć Rady w postaci pisemnego wniosku o ponowną ocenę operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
c. Odwołanie ma postać pisemnego wniosku o ponowną ocenę operacji na wzorze opracowanym przez LGD.
d. Biuro LGD kieruje złożony wniosek do Rady jako jedynego organu uprawnionego do rozpatrywania odwołań.
e. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę wniosku o przyznanie pomocy na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę w terminie nie później niż 45 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy .
f. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony.
g. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
a. został wniesiony po terminie,
b. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,
c. nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.
h. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.
i. Rada podejmuje uchwałę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
j. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo wyboru w ramach dostępnych środków.
k. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz.

Wzór odwołania - do pobrania


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi