Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

piątek, 03 czerwiec 2016 05:28

Brąchnówko, dnia 25 maja 2016 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

 

 

specjalista ds. obsługi projektów

z następującym zakresem zadań i obowiązków

 

1.      Udział w opracowaniu, realizacji i rozliczaniu operacji w ramach LSR

2.      Doradztwo dla przedsiębiorców  w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, biznesplanów oraz wniosków o płatność w ramach LSR.

3.      Udział w naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR poprzez m.in.:

a.       Udzielanie informacji o konkursie i zasadach wypełniania wniosków;

b.      Zamieszczanie informacji w gminach i lokalnej prasie,

c.       Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej (wniosek + biznesplan)  i konsultacje z ekspertami zewnętrznymi,

d.      Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie wdrażania LSR

e.       Organizowanie spotkań oraz działań promocyjno-informacyjnych,

f.       Sporządzanie kart informacyjnych projektów na posiedzenie Rady LGD

g.       Współpraca oraz stały kontakt z Wnioskodawcami.

4.      Kontrolowanie i monitoring projektów.

5.      Animowanie lokalnej społeczności i współpraca.

6.      Systematyczne kontakty z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi,

7.      Przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych.

8.      Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.

9.      Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora  Biura Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu.

 

Wymagania niezbędne stawiane pracownikowi na stanowisku  specjalista ds. obsługi projektów:

·         wykształcenie wyższe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych

·         min. roczne doświadczenie pracy biurowej i administracyjnej,

·         doświadczenie w opracowaniu biznesplanów

Wymagania pożądane stawiane pracownikowi na stanowisku  specjalista ds. obsługi projektów:

·         udokumentowana wiedza w zakresie sporządzania analiz ekonomicznych i finansowych (zaświadczenia ze szkoleń, certyfikaty)

  • doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem funduszy z UE,
  • udokumentowana znajomość problematyki funduszy UE, w szczególności rozwoju obszarów wiejskich,

 

Umiejętności techniczne:    

·         obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, znajomość pakietu Microsoft Office

·         obsługa urządzeń biurowych,

·         znajomość narzędzi internetowych,

 

Pozostałe wymagania:         

·         prawo jazdy kat. B

·         możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3.kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.inne kserokopie / skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. kserokopia / skan świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie  i staż pracy,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),

7. oświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Brąchnówku 18 (pałac, I piętro) lub przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Ziemia Gotyku

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi