Zamówienia LGD

Zamówienia LGD

środa, 25 wrzesień 2013 11:52

Zapytanie ofertowe - doradztwo różnicowanie


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

 


Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

DORADZTWA W ZAKRESIE OPRACOWANIA ORAZ UZUPEŁNIEŃ DO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSĆI POZAROLNICZEJ” PROW 2007-2013

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; w biurze Lokalnej Grupy Działania i / lub na terenie gmin Partnerskich (min. 20 godzin doradztwa),

Termin realizacji/zakupu usługi: maj - wrzesień 2012 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 70%
- kwalifikacje i doświadczenie doradcy (ocena na podstawie załączonego CV)

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 27 marca 2012 roku.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikuła – Kierownik biura LGD, tel. 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 9.00 – 15.00
4. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Formularz oferty

środa, 25 wrzesień 2013 11:50

Zapytanie ofertowe - spektakl teatralny

Brąchnówko, dn.17.09.2012

 

 

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE

 

 

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zamówienia: Spektakl teatralny dla dzieci 3-4 letnich

3.Termin realizacji zamówienia: do 31 listopada 2012

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.Inne istotne warunki zamówienia:


Realizacja zamówienia na terenie 39 ośrodków przedszkolnych. Z przedstawienia skorzysta łącznie ok. 500 dzieci (w jednym ośrodku ok.15). Płatność za usługę w formie przelewu w terminie 4 tygodni po realizacji spektaklu. Należy w formie pisemnej przedstawić opis tematyki spektaklu, formę artystyczną z uwzględnieniem ilości występujących artystów, czas trwania spektaklu. W ofercie należy zaproponować grafik zaplanowanych przedstawień (data, godzina).

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr. 2)

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania pisemnej oferty lub pocztą na kopercie należy umieścić napis : „Zapytanie ofertowe na spektakle teatralne”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego :Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża ,pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin złożenia oferty –10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania naszego zapytania. Bardzo prosimy o elektroniczne potwierdzenie otrzymania tego zapytania.

 

17.09.2012

 

Ewa Czarnecka-koordynator organizacyjny projektu, tel. 603 907 452.

………………………………………………..

 

( data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

 

środa, 25 wrzesień 2013 11:52

Zapytanie ofertowe - spektakl teatralny

 

Brąchnówko, dn. 30.05.2012

 

 

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

 

1 .Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2. Przedmiot zamówienia: Spektakl teatralny dla dzieci 3-5 letnich

3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2012

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Brąchnówko, dn.17.09.2012

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zamówienia: Koncerty muzyczne dla dzieci 3-4 letnich

3.Termin realizacji zamówienia: do 10 listopada 2012

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.Inne istotne warunki zamówienia:

Realizacja zamówienia na terenie 39 ośrodków przedszkolnych. Z koncertów skorzysta łącznie ok. 500 dzieci (w jednym ośrodku ok.15). Płatność za usługę w formie przelewu w terminie 4 tygodni po realizacji koncertu. Należy w formie pisemnej przedstawić charakterystykę koncertu z uwzględnieniem ilości występujących artystów oraz czasu trwania koncertu. W ofercie należy zaproponować grafik zaplanowanych przedstawień (data, godzina).


6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr. 2)

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania pisemnej oferty lub pocztą na kopercie należy umieścić napis : „Zapytanie ofertowe na spektakle teatralne”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego :Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża ,pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin złożenia oferty –10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania naszego zapytania. Bardzo prosimy o elektroniczne potwierdzenie otrzymania tego zapytania.

 

17.09.2012

 

Ewa Czarnecka-koordynator organizacyjny projektu, tel. 603 907 452.

………………………………………………..

 

( data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

środa, 25 wrzesień 2013 11:54

Zapytanie ofertowe - tablice informacyjne

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

TABLIC INFORMACYJNYCH


Opis przedmiotu zamówienia:


1. Opracowanie projektu, wykonanie i montaż tablic jednostronnych z płyty PCV
- grubość min. 5mm,
- rozmiar 40 cm x20 cm, nakład 60 sztuk
- Montaż, transport we wskazanych miejscach na obiektach za pomocą dystansów, ze stali nierdzewnej (obszar montażu tablic Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”)
- Grafika, nadruk solwentowy z zabezpieczeniem UV, z nadrukiem wg uzgodnienia

oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


2. Opracowanie projektu, wykonanie i montaż tablic jednostronnych

- blacha ocynk ok. 1 mm, na konstrukcji drewnianej z daszkiem, tablice wolnostojące, rozmiar 150x100 cm, nakład 9 sztuk (przykładowy projekt zamieszczony w formularzu oferty)
- Montaż, transport we wskazanych miejscach na obiektach za pomocą dystansów, ze stali nierdzewnej ( obszar montażu tablic Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”)
- Grafika, nadruk solwentowy z zabezpieczeniem UV, z nadrukiem wg uzgodnienia

oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin realizacji/zakupu usługi: IV KWARTAŁ 2012 ROKU


Kryteria oceny i wyboru ofert:
? cena – 70%
- jakość usługi -30%

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 7 dni

Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 20.03.2012 r.

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral – pracownik biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30
 

Formularz oferty

środa, 25 wrzesień 2013 11:54

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla LGD

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA WARSZTATOWEGO PODNOSZĄCEGO KWALIFIKACJE ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ WDRAŻANIEM LSR I ZARZĄDZANIEM LGD

Opis przedmiotu zamówienia:
– przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia:

Temat szkolenia: "Zadania dodatkowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju"; czas trwania 8 godzin lekcyjnych, 1dzień; grupa docelowa: osoby odpowiedzialne za wdrażanie LSR w LGD, w tym personel biura, zarząd i rada LGD, członkowie komisji rewizyjnej oraz przedstawiciele Forum Programowego Partnerów – łącznie 20 osób; zakres tematyczny: praca warsztatowa nad wypracowaniem nowych zadań w ramach LSR pod kątem nowego wyboru LGD
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników

Termin realizacji/zakupu usługi: 14 kwietnia 2012 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 70%
- kwalifikacje i doświadczenie wykładowcy (ocena na podstawie załączonego CV)

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 27 marca 2012 roku.


2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.


3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikuła – Kierownik biura LGD, tel. 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 9.00 – 15.00

Formularz oferty

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących


PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA LOKALNYCH LIDERÓW W ZAKRESIE ROZLICZANIA MAŁYCH PROJEKTÓW

Opis przedmiotu zamówienia:
– przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia:
Temat szkolenia: "Zobowiązania Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów oraz zasady sporządzania wniosku o płatność”; czas trwania 8 godzin lekcyjnych, 1dzień; grupa docelowa: Wnioskodawcy realizujących lub planujący realizację „małych projektów” – łącznie 12 osób.
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

Termin realizacji/zakupu usługi: 5 czerwca 2012 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 70%
- kwalifikacje i doświadczenie wykładowcy (ocena na podstawie załączonego CV)

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 27 marca 2012 roku.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikuła – Kierownik biura LGD, tel. 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 9.00 – 15.00

Formularz oferty

środa, 25 wrzesień 2013 13:08

Zapytanie ofertowe - torby reklamowe

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

TORBY PAPIEROWE

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opracowanie projektu i zakup toreb do sprzedaży produktów promujący projekt współpracy:

- papierowe z rączkami 5 000 szt.,
- projekt-tekst+ logo na 1 stronie, nadruk:1 kolor,
- wymiary ok. 24 cm x 33, gramatura ok. 80-90 g/m2

oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa, 25 wrzesień 2013 13:09

Zapytanie ofertowe - koncerty muzyczne

Brąchnówko, dn. 16.02.2012 r

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

 

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zapytania ofertowego: koncert muzyczny dla dzieci 3-4 letnich

środa, 25 wrzesień 2013 13:10

Zapytanie ofertowe - promocja projektu

Brąchnówko, dn. 18.11.2011 r.

Fundacja Ziemia Gotyku
LGD
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
2.Przedmiot zapytania ofertowego: artykuły promocyjne z nadrukiem
Wykaz : -fartuszki ochronne do malowania z rękawami i bez rękawów z nadrukiem zawierającym tytuł projektu „Pawełek i Ola idą do przedszkola” oraz napisy wymagane przy realizacji POKL.
- drobne upominki o charakterze świątecznym (również z nadrukiem j.w.)

Fartuszki prosimy wyceniać oddzielnie z rękawami i bez rękawów podając cenę brutto z nadrukiem. Drobne upominki świąteczne mają być uzupełnieniem podstawowego zakupu w razie dysponowania środkami finansowymi.
Termin realizacji zamówienia –do 10 grudnia 2011r.

Każdy z wymienionych produktów będziemy kupowali w ilości 585 sztuk.

3.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

4.Inne istotne warunki zamówienia:
- Realizacja dostaw do 9 Urzędów Gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice, Stolno, Lisewo. Kijewo Królewskie, Kowalewo Pom, Wąbrzeźno województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach: toruńskim, chełmińskim, wąbrzeskim i golubsko-dobrzyńskim.
- Koszty dostawy ponosi dostawca.
- Jesteśmy zainteresowani artykułami wysokiej jakości. Mile widziane zdjęcia oferowanych artykułów
- Płatność za usługę w formie przelewu w terminie do końca grudnia 2011.

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr. 1)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Musi dotyczyć ostatecznej ceny brutto za całość zamówienia oraz zawierać wyszczególnienie cen poszczególnych artykułów z zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania pisemnej oferty lub pocztą na kopercie należy umieścić napis : „Zapytanie ofertowe na pomoce edukacyjne”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego :Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Termin złożenia oferty –28.11.2011. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego. Dziękujemy.

18.11.2011 Ewa Czarnecka -koordynator organizacyjny projektu, tel. 606 367 393, 603 907 452, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
………………………………………………..

( data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

Zapytanie ofertowe do pobrania


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi