Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

Brąchnówko, 05.01.2010 r.

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 5.01.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2009/1) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjeła uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych operacji. Od ninijeszej oceny przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dniu od dnia 6.01.2010 r. W dniu 13 stycznia 2010 r. odbędzie się drugie posiedzenie Rady, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

                                                                                                                                             Brąchnówko, 16 listopad 2009

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

3 grudnia 2009 r. – 17 grudnia 2009 r.

W ramach konkursów ogłaszanych przez LGD na "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" Wnioskodawcy będą składać wnioski na aktualnych formularzach udostępnianych przez Instytucje Wdrażające oraz Lokalną Grupę Działania.

  • Formularze dla „małych projektów”

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik

Środki w ramach LSR zostały podzielone w następujący sposób:

 

rok Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD
4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju
4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy
4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
razem
oś 4
Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie
i rozwój mikro-
przedsiębiorstw
Odnowa
i rozwój wsi
Małe projekty Razem
4.1/413
Razem
4.21
Razem
4.31
2009 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 118.000,00 618.000,00
2010 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 1.900.000,00 28.318,00 130.000,00 2 058 318,00
2011 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 450.000,00 28.318,00 130.000,00 608 318,00
2012 0,00 0,00 0,00 234.888,00 234.888,00 28.318,00 130.000,00 393 206,00
2013 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 130.000,00 330 000,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130 000,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.222,00 53.222,00
razem 500.00,00 500.000,00 1.200.000,00 1.084.888,00 3.284.888,00 84.954,00 821.222,00 4.191.064,00

 

 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej przez samorząd województwa, LGD „Ziemia Gotyku” wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.

Wsparcie finansowe udzielane jest dla operacji z zakresu:
1. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
2. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3. działania „Odnowa i rozwój wsi”
4. „małych projektów”.

Poniżej znajduje się harmonogram wdrażania LSR dla obszaru LGD „Ziemia Gotyku” tj. gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

Strona 7 z 7


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi