Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

Święto Plonów 2010

W niedzielę 29 sierpnia br. w Papowie Biskupim odbyło się gminne Święto Plonów. Rozpoczęło się korowodem przez wieś, prowadzonym przez poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy i Orkiestrę Dętą z Wagańca. W korowodzie uczestniczyli przedstawiciele sołectw z bukietami żniwnymi, przedstawiciele władz gminy oraz mieszkańcy. W kościele parafialnym odprawiona została msza św. dziękczynna za tegoroczne plony koncelebrowana przez księży proboszczów z Papowa i Grzegorza. Kolejnym punktem obchodów był festyn na boisku szkolnym.

Starostowie tegorocznych dożynek Lidia i Krzysztof Bukowscy z Firlusa wręczyli bochen chleba Wójtowi Andrzejowi Zielińskiemu, który obiecał, że „będzie się starał się, tak jak do tej pory, dzielić go tak, żeby nikomu go nie zabrakło”. Tradycyjnie nie zabrakło różnego rodzaju atrakcji. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Wagańca i Klub Seniora Malwa z Papowa Biskupiego. Do łez rozbawiał kabaret Trzeci Oddech Kaczuchy, a Krystyna Giżowska w koncercie przypomniała swoje największe przeboje. Gwiazdą wieczoru był zespół Top-One, który zgromadził pod sceną tłumy. Ostatnim punktem były pokazy ogniowe w wykonaniu Zastępu Rycerskiego z Chełmna.

Uroczyste podpisanie umów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013

W dniu 3 września 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się oficjalne podpisanie umów przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Projekty zostały wybrane w drodze konkursu przez Radę Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w marcu 2010 roku. W uroczystości wzięły udział osoby reprezentujące gminy Chełmża, Łysomice, Papowo Biskupiego oraz Centrum Kultury w Łubiance.
Umowy dotyczą operacji mających na celu min. poprawę jakości życia na obszarze działania LGD:
- Gmina Chełmża, projekt pn. „Odnowienie elewacji budynku dawnej pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej, kwota pomocy 24 490,00 zł;
- Centrum Kultury w Łubiance, projekt pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubianka”, kwota pomocy 24 999,00 zł;
- Centrum Kultury w Łubiance, projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubianka w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, kwota pomocy 14 569,00 zł;
- Gmina Łysomice Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy „Młodzieżowe Centrum

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 22.06.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2010/2) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjeła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych operacji.

Lista operacji wybranych

Brąchnówko, 22.06.2010 r.

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 22.06.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2010/2) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjeła uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych operacji. Od ninijeszej oceny przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dniu od dnia 23.06.2010 r

Lista operacji ocenionych wg. punktacji.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, 31.03.2010 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji w konkursie 1/2010 w ramach DZIAŁANIE 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Od niniejszej decyzji nie przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR. Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny formalnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwaa Kujawsko-Pomorskiego.

Lista operacji wybranych

Lista operacji nie wybranych

Galeria ze spotkania Rady LGD

Brąchnówko, 22.03.2010 r.

 

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 22.03.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2010/1 ) w ramach DZIAŁANIA 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjeła uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych operacji.

Od ninijeszej oceny przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dniu od dnia 23.03.2010 r. W dniu 30 marca 2010 r. odbędzie się drugie posiedzenie Rady, na którym zostanie dokonany ostateczny wybór operacji.

W dniu 15 marca 2010r. zakończył się nabór wniosków na "małe projekty" w konkursie 1/2010 prowadzonego przez Fundację "Ziemia Gotyku" LGD.
Na konkurs wpłynęło 18 wniosków, które w dniu 22 marca będzie oceniać Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD.

Lista złożonych projektów:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi


Termin składania wniosków:
1 marca 2010 r. – 15 marca 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Brąchnówko, 14.01.2010 r.

Wyniki konkursu 2009/1 - działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2009/1) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjeła uchwałę zatwierdzającą listę operacji wybranych (w dniu 13.01.2010 r.)

Od niniejszej decyzji nie przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR. Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny formalnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwaa Kujawsko-Pomorskiego.

Lista operacji wybranych


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi