Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

                                                                                                                                Brąchnówko, 31 maja 2013 roku

W dniu 4 czerwca 2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. Podczas posiedzenia Zarząd przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2012 rok. W drugiej części posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Planowany porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

                                                                                                                                                 Brąchnówko 29 kwiecień 2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, dnia 31styczeń 2013 roku

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursu 1/2012 i 2/2012


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 29 stycznia 2013 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 18 operacji w ramach działania "małe projekty" oraz 9 operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 7 lutego 2013 r. do godz. 15.30.

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 3/2012 - "małe projekty"

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 4/2012 - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Brąchnówko, 22 stycznia 2013 roku


W dniu 29 stycznia 2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. Członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań:
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, 21 grudnia 2012 roku

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 7 – 21 stycznia 2013 roku.

Brąchnówko, 21 grudnia 2012 roku

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3

Brąchnówko, 22 czerwca 2012 roku

INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI


W dniu 20 czerwca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie odwołania w sprawie oceny operacji nr 2012/MP/1
4. Złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej do liczenia głosów.
6. Rozpatrzenie przez radę wniosku o ponowną ocenę operacji nr 2012/MP/1 złożonej w konkursie w konkursie nr 1/2012 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Złożenie deklaracji bezstronności. Wypełnienie formularzy rozpatrujących wniosek o ponowną ocenę. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowną ocenę operacji.

Brąchnówko, 18.06.2012 r.

W dniu 20 czerwca 2012 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. Podczas posiedzenia będzie rozpatrywane odwołanie w sprawie operacji 2012/MP/1 oraz dokonanie wyboru operacji w ramach działań:
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Brąchnówko, dnia 11 czerwca 2012 roku

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursu 1/2012 i 2/2012


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 6 czerwca 2012 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątek lokalnych kryteriów wyboru 23 operacji z działania "małe projekty" oraz 2 operacje z działania "Odnowa i rozwój wsi".


Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 18 czerwca do godz. 15.30.

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 1/2012 - "małe projekty"

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 2/2012 - "Odnowa i rozwój wsi"


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi