Wdrażanie LSR - konkursy

Wyniki oceny Rady Fundacji konkursy 1/2014, 2/2014

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 1/2014, 2/2014

                                                                                                                                         Brąchnówko, 5 czerwiec 2014


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 4 czerwca 2014 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 6 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach budżetu podstawowego oraz 3 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w zakresie zadań dodatkowych.

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.


Lista operacji ocenionych w konkursie nr 1/2014 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Lista operacji ocenionych w konkursie nr 2/2014 - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w zakresie zadań dodatkowych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)


Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
a. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia Rady.
b. Wnioskodawca w terminie najpóźniej 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD, ma możliwość złożenia w Biurze LGD odwołania od rozstrzygnięć Rady w postaci pisemnego wniosku o ponowną ocenę operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
c. Odwołanie ma postać pisemnego wniosku o ponowną ocenę operacji na wzorze opracowanym przez LGD.
d. Biuro LGD kieruje złożony wniosek do Rady jako jedynego organu uprawnionego do rozpatrywania odwołań.
e. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę wniosku o przyznanie pomocy na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę w terminie nie później niż 45 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy .
f. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony.
g. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
a. został wniesiony po terminie,
b. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,
c. nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.
h. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.
i. Rada podejmuje uchwałę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
j. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo wyboru w ramach dostępnych środków.
k. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz.

Wzór odwołania - do pobrania

 

Czytany 1216 razy


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi