Nasze Projekty

Młodzi i aktywni działają razem!

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-zawodowej młodzieży w wieku 15-25 lat z obszaru czterech gmin: Chełmży, Łubianki, Łysomic i Papowa Biskupiego do połowy 2010 roku poprzez:

1. Stworzenie atrakcyjnej i dostępnej oferty czasu wolnego dla dziewcząt i chłopców z obszaru „Ziemia Gotyku” LGD
2. Rozwój zainteresowań młodych kobiet i młodych mężczyzn w obszarze tzw. kultury młodzieżowej, której mogą stanowić osiągnięcie niezależności ekonomicznej
3. Wsparcie dziewcząt i chłopców z problemami społecznymi poprzez możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach pozaszkolnych, ułatwienie godzenie życia zawodowego z prywatnym, rodzinnym

4. Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w uczestnictwie w różnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego
5. Wyrównywanie dostępu do edukacji kobietom i mężczyznom mieszkającym na terenach wiejskich oraz narażonych na wykluczenie społeczne

Działania
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 4 warsztatów dla młodych osób w wieku 15-25 z obszaru LGD „Ziemia Gotyku” oraz spotkania kulturalnego dla mieszkańców 4 gmin w celu promocji efektów projektu. Tematyka warsztatów została zaproponowana przez przedstawicieli młodzieży z terenu LSR na zorganizowanej przez LGD na spotkaniach.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu:
-warsztaty taneczne dla dziewcząt i chłopców
-warsztaty gry na bębnach
-warsztaty muzyczno-filmowe
-warsztaty teatralne


Promocja efektów projektu
Po koniec prowadzonych warsztatów zostanie zorganizowany przez młodzież pokaz dla mieszkańców gmin LGD. Pokaz będzie okazją do spotkania z dorosłymi i pokazanie, jakie umiejętności młodzież chciałaby rozwijać, w jaki sposób spędzać czas wolny. Głównym celem pokazu będzie promocja efektów projektu wśród lokalnej społeczności, rodziców, nauczycieli oraz lokalnych władz i mediów.

Warsztaty „Młodzi i aktywni działają razem!” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi