Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Małe projekty


Celem małych projektów jest poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Zakres pomocy:


1.Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a)udostępnianie urządzeń i sprzętu , z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, lokalnej przedsiębiorczości lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej,

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- języka regionalnego i gwary,
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „ produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badania rynku produktów lub usług lokalnych
- z wyłączeniem działalności rolniczej,

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Beneficjenci:
1. osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Poziom dofinansowania:
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) ogólne obejmujące koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
2) zakupu materiałów lub przedmiotów;
3) zakupu usług lub robót budowlanych;
4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.


Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także:
1) podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005";
2) wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:
a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006
- lecz nie więcej niż 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.


Podstawa prawna:

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (NOWOŚĆ!)

 

Zapytanie ofertowe nr LGD/FL-1/2010- Przeprowadzenie kursu florystyki i dekoratorstwa artystycznego
Brąchnówko, dn. 15.11.2010

Zamawiający: Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania,
Brąchnówko 18 , 87-140 Chełmża, tel./fax. 56/ 610 80 17

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu florystyki i dekoratorstwa artystycznego
dla uczestniczek projektu „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres usługi:
Przeprowadzenie kursu florystycznego i dekoratorstwa wraz z materiałami szkoleniowymi. Zajęcia teoretyczne( organizacja pracy kwiaciarki, anatomia roślin, style w kompozycjach itp.) i praktyczne( wiązanki okolicznościowe, ślubne, żałobne, z roślin suchych, kompozycje w naczyniach itp.).
Termin wykonania zamówienia do 01.03 2011 r. do 15.06.2011

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca dysponuje niezbędnym zapleczem do wykonania usługi,
- wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie,
- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi.

Przygotowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty udostępnionym przez Zamawiającego w kopercie zaadresowanej na Fundację „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18 , 87-140 Chełmża lub przesłać skan pocztą elektroniczną lub faksem.
Do oferty należy dołączyć:
- dotychczasowe doświadczenie, CV wykładowców.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża lub przesłać za pośrednictwem poczty / poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / faksem - 56/ 610 80 17
Oferty należy składać w terminie do 05.12.2010 r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru oferty:
1. cena - 80%
2. jakość usługi – 20%

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim zawarte.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD do złożenia zamówienia. Fundacja może odstąpić od złożenia zamówienia szczególnie w sytuacji braku zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Mariola Epa-Pikuła
tel.kom. 607 772 689
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
na Festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”


Zapraszamy na stoisko promocyjne LGD „Ziemia Gotyku” do Przysieka w dniu 11 września 2010 w godzinach 10.00-15.00.

W programie:

• Prezentacja oferty dotyczącej promocji rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze, w tym prezentacja produktów loklanych z obszaru LGD „Ziemia Gotyku”:

Klub „Węzełek”- sztuka hafciarstwa i frywolitek,
Pracowania Artystyczna „Malwa” z Zelgna - rękodzieło,
Błażejczyk Lidia - frywolitki,
Kardas Stanisława - obrazy,
Gospodarstwo Rolne i Pszczelarskie-Krzysztof i Lidia Bukowscy
Gospodarstwo "Lody z rolniczej zagrody"- Jolanta i Stanisław Maciejewscy,
oraz Koła Gospodyń Wiejskich.


• Podsumowanie konkursu AGRO-wczasy na najlepsze gospodarstwo
• agroturystyczne w województwie kujawsko-pomorskim
• XVI Krajowe Dożynki Ekologiczne
• Prezentacja i promocja rolnictwa ekologicznego
• Święto Ziemniaka – w ramach festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni”
• Sad tradycyjny, Kiermasz handlowy, Ogródek zabaw dla dzieci
• Występy zespołów ludowych oraz konkursy, gry i zabawy dla publiczności

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stoisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

więcej na stronie:
http://www.kpodr.pl/

 

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego LGD Ziemia Gotyku.
Można go podbrać w formie pdf lub uzyskać bezpłatny egzemplarz w biurze LGD

(można też zamówić tel. lub mailowo: 607 745 091, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

BIULETYN INFORMACYJNY ZIEMI GOTYKU

Fundacja „Ziemia Gotyku” LGD i Wójt Gminy Chełmża zapraszają na spotkanie aktywizacyjne dotyczące efektywnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” na lata 2009-2015.

Urząd Gminy w Chełmży, 16 września 2010, godz. 15.30


PROGRAM

15.30 – 15.45
Powitanie uczestników szkolenia.
Na czym polega Podejście LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i komu służy?

15.45 - 16.00 Zarys Lokalnej Strategii Rozwoju – cele, działania i budżet.

16.00 – 16.30 Dodatkowe środki na realizację dodatkowych zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2012-13 (ok. 5 mln zł).
Zbadanie potrzeb i możliwości na terenie LGD i określenie dodatkowych zadań na podstawie fiszek projektowych zgłoszonych przez gminę, instytucje kultury, organizacje społeczne, przedsiębiorców i rolników, a także osoby fizyczne (mieszkańców LGD).

16.30 - 17.00 Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD „Ziemia Gotyku”
1 milion złotych dla rolników i przedsiębiorców na inwestycje w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór wniosków w LGD Ziemia Gotyku – październik 2010 roku)
Działania na rzecz poprawy jakości życia na terenie LGD „Ziemia Gotyku”
Ok. 1 miliona złotych dla osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji, kościołów, samorządów na projekty ramach działań „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” (nabory wniosków w LGD Ziemia Gotyku – w latach 2011- 2014)

17.00 – 17.30 Dyskusja. Podsumowanie szkolenia.Zgłoszenie prosimy kierować do biura Fundacji: telefonie 607 745 091, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 15 września 2010 roku do godz. 12.00.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wizyta studyjna - „Szlakiem dobrych praktyk u naszych sąsiadów – Czechy”

W dniach 14 – 17 czerwca 2010r. odbyła się wizyta studyjna do Czech, w której brali udział m. in. przedstawiciele LGD. Wizyta organizowana była przez Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego, finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
LGD „Ziemia Gotyku” reprezentowali:
Stanisława Stasiaczek – Stowarzyszenie „Homo Homini”, członek Rady Fundacji
Alicja Glaszka – przewodnicząca KGW w Nawrze, Partner LGD.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielem czeskiej LGD, „Ceski Zapad”, działającej na terenie Zachodnich Czech. Podczas seminarium pt. „Leader metodą rozwoju obszarów wiejskich w Czechach” gospodarze przedstawili swoją LGD, zrealizowane projekty oraz partnerów. Zapoznaliśmy się z systemem rozdziału środków pozostających w dyspozycji LGD; na małe projekty , wdrażanie lokalnych strategii, dofinansowanie działalności gospodarczej mieszkańców, itd.
Przedstawiono nam przykłady wykorzystywania środków unijnych w następujących projektach:

1. Rewitalizacja miejscowości Konstatinove Lazne, w której centrum miasta urządzono park z placem zabaw, wytyczono i oznaczono ścieżki rowerowe;
2. W szkole podstawowej wyposażono Eko-salę w sprzęt informatyczny i tablicę interaktywną;
3. Rewitalizacja zabytków przemysłowych w miejscowości Bezdruzice, w której powołano Muzeum kolejowe w ramach projektu „Przyjazne stacje”;
4. Adaptacja starej remizy w wiejskie centrum spotkań w miejscowości Pytlom,
5. Budowa centrum odpadów w miejscowości Lazany, w której firma „EKODEPON” zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych;
6. Rewitalizacja miejscowości Svojsin, w której gruntownej renowacji poddano miejscowy kościół oraz urządzono ścieżkę „Szlakami natury”;
7. Renowacja kościoła w miejscowości Vysoke Sedliste;
8. Remont wieży widokowej i adaptacja terenu wokół, na miejsce spotkań mieszkańców oraz turystów w miejscowości Plan;
9. Renowacja kościoła Św. Anny w miejscowości Krasikov, gdzie urządzono wystawę fotograficzną „Miejsce w Sercu” oraz przygotowano teren pod prezentację rękodzielnictwa;
10. Adaptacja gospodarstwa rolnego na potrzeby szkółki jeździeckiej i miejsce obozów treningowych, spotkań integracyjnych, uruchomienie manufaktury, produkcji mydła tradycyjnymi metodami;
11. Budowa ścianki do wspinaczki, rewaloryzacja ogrodów przyklasztornych oraz renowacja wieży w kościele Wszystkich Świętych w miejscowości Stribro;
12. Promocja miejscowości Chodova Plana przy wykończeniu lokalnego produktu – piwa „Chodovar”
13. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz ścianki do wspinaczki w miejscowości Kladbury;
14. Renowacja kaplicy św. Wacława i Wojciecha w miejscowości Ostrov u Striba;
15. Renowacja wiejskiego domu kultury na potrzeby organizacji wypoczynku mieszkańców wsi, remont budynku ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Zhor;
16. Urządzenie stawu w centrum wsi, odnowienie zajezdni autobusowej oraz parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Krtin;
17. „Kino na kołach” - przykład firmy powołanej w ramach programu lokalnego „Młode pokolenie”;
18. „Mistni vyrobek ze zapadu Cech” - promocja lokalnych produktów;
19. „Plzen 2015 – Europejską Stolicą Kultury” - możliwość rozwoju obszarów wiejskich poprzez komplementarność projektów z różnych dziedzin.

Część pomysłów możemy przenieść na obszar działania LGD „Ziemia Gotyku”.
Bardzo spodobał mi się prosty sposób urządzenia dużej, niewykorzystanej stodoły oraz jej bardzo proste urządzenie wnętrza z wykorzystaniem balotów słomy przykrytych płytą pilśniową w kształcie kół – dla prowadzenia imprez kulturalnych np. festiwalu muzyki reggae.
Zwróciłam także uwagę na plac zabaw dla dzieci ze ścianką do wspinaczki w miejscowości Kladruby. U nas na terenach wiejskich ścian do wspinaczki nie ma, a może warto takie pomysły wykorzystać. Dzieci i młodzież miałyby dodatkowe miejsce do spędzania wolnego czasu.
Podsumowując, wyjazd studyjny pozwolił nam poznać działanie sąsiadów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Pomysły sąsiadów czeskich są bardzo podobne do naszych. Zarówno w Czechach jak i w Polsce widać znaczący rozwój obszarów wiejskich w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury społecznej dla poprawy warunków życia mieszkańców, a środki w ramach PROW bardzo pomagają.

Opracowanie: Stanisława Stasieczek

Zapraszamy do galerii (zdjęcia Alicja Glaszka, Stanisława Stasieczek)

Mieszkańcy gmin Chełmża i Papowo Biskupie niebawem będą mogli korzystać z wyremontowanych świetlic wiejskich w miejscowościach Zelgno, Dubielno, Nowy Dwór Królewski i Firlus. W dniu 26 maja 2010 roku na obszar Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” przybył Pan Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, aby podpisać umowy na realizację projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Wójtem Gminy Chełmża – Jackiem Czarneckim oraz Wójtem Gminy Papowo Biskupie – Andrzejem Zielińskim. Są to pierwsze w województwie umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwszy projekt pod tytułem „Remont świetlicy wiejskiej w budynku „Pastorówki”, przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno” został złożony przez Gminę Chełmża do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” w grudniu 2009 roku. Obecnie jest w trakcie realizacji, a w lipcu b.r. planowane jest uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej. Budynek Pastorówki w Zelgnie posiada wysoką wartość historyczno-kulturową - wraz z budynkiem gospodarczym jest wpisany do ewidencji konserwatorskiej. Z uwagi na wartość obiektu oraz potrzeby społeczności lokalnej zaplanowano przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich . Remont ma na celu poprawienie funkcjonalności oraz przystosowanie parteru na potrzeby: świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zapewnieniem węzła sanitarnego uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej budynku zapewniono podjazd dla niepełnosprawnych. Wartość całej inwestycji po przetargu wynosi ok. 420 tys. złotych, dofinansowanie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemi Gotyku” (PROW 2007-2013) wynosi 250 tys. złotych.


Drugi projekt pod tytułem „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dubiello, Nowy Dwór Królewski i Firlus oraz budowa i rozbudowa placów zabaw przy świetlicach” został złożony przez Gminę Papowo Biskupie do LGD „Ziemia Gotyku” w grudniu 2009 roku. Jego realizacja zaplanowana jest na wrzesień 2010 roku. Projekt ma szeroki zasięg, ponieważ w trzech miejscowościach zostaną wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie, w których będzie rozwijana aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. W ramach remontów świetlic zostanie wykonanie ocieplenie budynku i dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz obróbki blacharskie. Każda świetlica zostanie wyposażona w brakujący sprzęt typu stoły, krzesła, sprzęty kuchenne. Obok każdej świetlicy powstanie plac zabaw, gdzie mieszkańcy będą mile i bezpiecznie spędzać czas wolny ze swoimi pociechami. Wartość całej inwestycji po przetargu wynosi ok. 430 tys. złotych, dofinansowanie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemi Gotyku” (PROW 2007-2013) wynosi 250 tys. złotych.


Uroczystość podpisania umów miała miejsce w szkole w Zelgnie. Po uroczystości Pan Marszałek zobaczył remontowany budynek Pastorówki, a następnie odwiedził ośrodek przedszkolny w Zelgnie prowadzony przez Fundację „Ziemia Gotyku” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zapraszamy do galerii


Opracowanie” Mariola Epa-Pikuła

Zaproszenie

na II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
w Gminie Chełmża


„Najsmaczniejsze ciacho” – konkurencja o miano MAKUTRY 2010’ , Taniec – twist i polka, konkurencja sprawnościowa „Jak w bajce”, scenka kabaretowa ”Kobieta na bezludnej wyspie”, prezentacja wybranej piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz to konkurencje podczas których w dniu 29 maja br. w sali sportowej w SP w Kończewicach zaprezentuje się kolejno pięć zespołów z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy. W turnieju wystąpią panie z KGW: Brąchnówko, Głuchowo, Kiełbasin, Kończewice i Szerokopas.

Rozpoczęcie turnieju godz. 11.00. Imprezę uświetnią stoiska wystawiennicze przygotowane przez występujące Koła, degustacja cist konkursowych oraz dla wszystkich przygrywać będzie kapela ludowa „KRUSZYNIOKI” z Kruszyna.

Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy, który funduje nagrodę GRAND PRIX dla najlepszego KGW. Zapraszamy mieszkańców Gminy do wzięciu udziału w imprezie i kibicowania swoim faworytkom.

Zapraszamy!

W związku z ogłoszonym przez LGD konkursem zostało zorganizowane spotkanie aktywizujące dla wnioskodawców tzw. małych projektów w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w Brąchnówku w dniu 4 marca 2010 roku. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących lokalne organizacje, instytucje i przedsiębiorców. Na liczne pytania i wątpliwości związane z zasadami uzyskania dotacji z małych projektów odpowiadała Mariola Epa-Pikuła – Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz zaproszona na spotkanie Anna Mówińska z Wydziału LEADER Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Spotkanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do 15 marca 2010 roku pracownicy biura LGD czekają na wnioskodawców oraz służą pomocą w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.

Pełne informacje o konkursie i zasadach działania „małe projekty” znajdują się w zakładce „Wdrażanie LSR – konkursy”.

Galeria zdjęć


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi