Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

zaprasza na warsztaty konsultacyjne dotycząca planowania dodatkowych zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
finansowanych ze środków Programu LEADER

Siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku (pałac I piętro)

28 maja 2012 r. godz. 16.00


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” wzięli udział w Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku w dniu 31 marca 2012 roku.

Celem Jarmarku było promowanie – poprzez wystawy, degustacje, pokazy, konkursy, kiermasze, stoiska informacyjne:
– lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi;
– produktów tradycyjnych oraz opartej na nich przedsiębiorczości;
– wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej związanych z Wielkanocą;
– produktów rolnictwa ekologicznego.

Przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Forum Partnerów Fundacji "Ziemia Gotyku" spotkali się na warsztatach szkoleniowych poświęconych wypracowaniu dalszych zadań do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Warsztaty miały miejsce w Pałacu Romantycznym w Turznie w dniu 14 kwietnia 2012 roku.


Warsztaty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Galeria zdjęć

 

Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku w dniu 27 marca br. zorganizowało spotkanie informacyjne na temat „małych projektów” w związku z planowanym na maj 2012 roku naborem wniosków. Podczas spotkania Kierownik Biura – Mariola Epa-Pikuła i pracownik biura Agnieszka Góral przedstawiły zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” zgodnie z nowelizacją rozporządzenia z dnia 9 marca 2012 roku oraz sposób wypełniania wniosku i innych dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Zachęcamy do dalszych prac nad wnioskami przy wsparciu personelu biura LGD: tel. 607 745 091 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Galeria

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

W związku z planowanym na maj naborem wniosków na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi informujemy Państwa o nowych zasadach ubiegania się o pomoc oraz o nowej dokumentacji aplikacyjnej.


Dofinansowanie „małych projektów” mogą uzyskać:
1. Osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
2. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.
Poziom dofinansowania:
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) ogólne obejmujące koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
2) zakupu materiałów lub przedmiotów;
3) zakupu usług lub robót budowlanych;
4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.
Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.
Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:
a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty i liczby 168,
b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców
- lecz nie więcej niż 20 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.
ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW:
1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR;
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości.
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- języka regionalnego i gwary,
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;
6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych
- z wyłączeniem działalności rolniczej;
7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Do pobrania:


* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 MARCA 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

* Wniosek o przyznanie pomocy


* Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Bezpłatne warsztaty plastyczne w Gminie Łubianka

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance rozpoczyna realizację projektu pn. „Organizacja warsztatów plastycznych oraz warsztatów z rękodzieła ludowego i artystycznego”.

Operacja w 70% finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozostałe 30 % zostanie pokrytych w ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia i wolontariuszy. Planowany koszt projektu to 13.061,04 zł.

Termin zakończenia projektu upływa w lipcu br.

Głównym celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację warsztatów plastycznych oraz warsztatów z rękodzieła ludowego i artystycznego dla mieszkańców gminy Łubianka. W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 7 warsztatów z rękodzieła ludowego i artystycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Łubianka takich jak: kwiaty z krepy włoskiej, malowanie farbami na szkle, malowanie na drewnie, malowanie drewnianych świeczników, masa solna, haft wstążeczkowy - kartki, biżuteria z filcu. Warsztaty te będą prowadzone przez doświadczonego instruktora Panią Małgorzatę Górecką w siedzibie stowarzyszenia w Pigży.

W ramach operacji zostanie, także zorganizowane od 4 do 8 czterogodzinnych warsztatów plastycznych prowadzonych w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie do wyboru: malarstwo, grafika i rzeźba. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Anna Filus pod nr tel. 56 678 82 18 wew. 39.

Opracowanie tekstu i zdjęcia: Anna Filus, UG Łubianka


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku”
Plik do pobrania

Szanowni Państwo,

LGD „Ziemia Gotyku” (gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) wraz z LGD „Zakole Dolnej Wisły” (gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz oraz Unisław) rozpoczyna projekt współpracy pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku”. Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2012 do końca 2013 roku.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz turystyki poprzez kreowanie, promocję i wsparcie sprzedaży produktów i usług opartych na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

Projekt polega na pobudzeniu przedsiębiorczości poprzez stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego. W ramach tego projektu zrealizujemy następujące zadania:

1. Wydamy 100 stronicowy przewodnik turystyczny, zawierający m.in. opis:

· zabytków i pomników przyrody (dostępnych dla turystów)

· produktów lokalnych (rękodzielniczych, rzemieślniczych i kulinarnych)

· obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej

· rezerwatów i parków

· ścieżek turystycznych/ szlaków

· imprezy lokalnych (o charakterze cyklicznym)

2. Elektronicznym odpowiednikiem przewodnika będzie portal WWW zawierający wszystkie powyższe informacje i dodatkowo te, które nie zmieściły się w przewodniku.

3. Wydamy mapę obszaru stanowiącą wizualizację Szlaku Tradycji i Smaku.

4. Każda atrakcja na Szlaku będzie oznaczona tabliczką np. „To gospodarstwo leży na Szlaku Tradycji i Smaku”.

5. W często uczęszczanych miejscach każdej z gmin zostanie posadowiona tablica z mapą całego Szlaku.

6. Wykonamy gadżety reklamowe jako narzędzia skutecznej promocji Szlaku:

· torby bawełniane

· stroje tradycyjne

· ulotki promocyjne

· kalendarze na rok 2013

· namiot promocyjny do wykorzystania na imprezach i festynach

7. Zrealizujemy film promujący Szlak Tradycji i Smaku, który emitowany będzie przez regionalną telewizję.

8. Zorganizujemy dwie imprezy, po jednej na terenie każdej LGD, promujące szlak i wszystkie jego atrakcje.

9. Zorganizujemy wyjazdy na festyny i targi dla uczestników Szlaku Tradycji i Smaku (np. na Festiwal Smaku do Gruczna czy festyn Barwy Lata Dary Jesieni do Przysieka).Wszystkie te atrakcje będą dostępne dla uczestników programu, producentów produktów lokalnych, rzemieślników, przedsiębiorców branży turystycznej czy właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Poniżej można pobrać ankietę będącą zgłoszeniem do projektu. Do ankiety należy dołączyć także zdjęcia dotyczące oferty (3-4 zdjęcia prezentujące ofertę).
Na wypełnione ankiety czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2012 r.
Oferty opisane na tym formularzy będą brane pod uwagę w planowanym projekcie, jednak ostateczna weryfikacja zostanie dokonana na podstawie opracowanych w ramach projektów kryteriów jakości i dostępności usług i produktów.

FORMULARZ OFERTY

 

Osoba do kontaktu w sprawie projektu współpracy: Agnieszka Góral, tel. kom. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy!


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi