Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe ? Film promocyjny

czwartek, 20 listopad 2014 08:05

Zapytanie ofertowe –  Film promocyjny

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Produkcja i emisja filmu promującego atrakcje turystyczne i efekty wdrażania PROW 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: kwiecień/ maj 2015

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Kryteria wyboru:

- cena – 50% (maks.10 pkt)

- jakość dotychczasowych realizacji, zbliżonych tematyką do przedmiotu zapytania -50% (maks.10 pkt)

Przedmiot zamówienia

produkcja i emisja 1 pieciominutowego profesjonalnego filmu przedstawiającego  wskazane  przez Zamawiającego atrakcje turystyczne 4 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” (Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie) oraz wybrane przez Zamawiającego realizacje projektów w ramach Osi 4 PROW 2007-2013, w tym wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności i beneficjentami projektów oraz ujęcia z „lotu ptaka”.  Film obligatoryjnie musi zawierać logowanie zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca w cenie uwzględnia koszt emisji na antenie TV Regionalnej Bydgoszcz (5-ciokrotna emisja filmu).

Zamawiający ustali z Wykonawcą terminarz emisji filmu: emisja w pewnym odstępie dniowym, w godzinach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę/oferty na całość przedmiotu w terminie do dnia 27.11.2014 roku.

2.  Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

3.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

4.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 

 

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka

O F E R T A  C E N O W A

dot.

Produkcja i emisja filmu promującego atrakcje turystyczne i efekty wdrażania PROW 2007-2013.

 

 

1.    Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………. + podatek VAT …………………., stąd kwota …………………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………..).

Część  zapytania

Cena netto

Cena brutto

produkcja i emisja 1 pieciominutowego profesjonalnego filmu przedstawiającego  wskazane  przez Zamawiającego atrakcje turystyczne 4 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” (Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie) oraz wybrane przez Zamawiającego realizacje projektów w ramach Osi 4 PROW 2007-2013, w tym wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności i beneficjentami projektów oraz ujęcia z „lotu ptaka”.  Film obligatoryjnie musi zawierać logowanie zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca w cenie uwzględnia koszt emisji na antenie TV Regionalnej Bydgoszcz (5-ciokrotna emisja filmu).

 

 

 

 

2.    Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego oraz dostarczenie zamówionych gadżetów do Siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.    Oświadczam/y, że:

-        zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

-        w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

4.      Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko:

Numer Telefonu:

 

Miejscowość ………………………., data ………………………

 

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi