Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe-Festiwal Produktu Lokalnego

poniedziałek, 17 listopad 2014 10:11

                                                                                                                                          Brąchnówko, 17.11.2014

Zapytanie ofertowe –  Organizacja „Festiwalu Produktu Lokalnego”

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Współorganizacji imprezy plenerowej „Festiwal Produktu Lokalnego”  na terenie LGD „Ziemia Gotyku”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: maj 2015, teren Gminnego Parku Kultury w Łubiance

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Zapytanie ofertowe podzielono na części.

Oferty w odpowiedzi na zapytanie w części I-V  mogą składać osoby/instytucje, które są na Szlaku Tradycji i Smaku lub zamieszkujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.

Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne części zapytania.

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru:- cena – 100%

 

Przedmiot zamówienia

Część I

Przygotowanie i obsługa stoiska degustacyjnego z produktami lokalnymi i tradycyjnymi podczas „Festiwalu Produktu Lokalnego”.

-Przygotowanie minimum 50 porcji degustacyjnych (2 potrawy lokalne + 1 rodzaj ciasta/deseru – łącznie 150 porcji)

-  udzielanie informacji o produktach, rozdawanie materiałów promocyjnych, dekoracja stoiska i dojazd.

Cześć II

Przygotowanie i obsługa stoiska rękodzielniczego podczas „Festiwalu Produktu Lokalnego”.

-Zapewnienie czynnego udziału publiczności w pokazie dla minimum 30 osób odwiedzających imprezę  „Festiwal Produktu Lokalnego”

-  udzielanie informacji o rękodziele ludowym, rozdawanie materiałów promocyjnych, dekoracja stoiska i dojazd.

Część III

Występ zespołu ludowego. Zapewnienie zespołu ludowego śpiewającego repertuar starych piosenek ludowych i pieśni obrzędowych, śpiewanych kiedyś  na obszarze Ziemi chełmińskiej, starodawnych przyśpiewek i przybliżenie ich piękna współczesnym. Zapewnienie min. 30  minutowego  repertuaru. Liczba osób w zespole min 8. Zespół ubrany w stroje w stylu ludowym.

Część IV

Wynajem nagłośnienia imprezy podczas  „Festiwalu Produktu Lokalnego”.  Nagłośnienie wraz z obsługą techniczną nagłośnienia. Głośniki, 4 mikrofony (dwa przewodowe, dwa bezprzewodowe), sprzęt odtwarzający muzykę z nośników danych typu : płyty CD, DVD, pendrive, odtwarzacz MP3. Czas trwania usługi – 4 godziny.

 

Część V

Obsługa techniczna podczas imprezy promującej  „Festiwalu Produktu Lokalnego”.  Zapewnienie osób do obsługi technicznej- transport z Siedziby Zamawiającego, rozładunek, rozstawienia namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych godzinę przed rozpoczęciem  „Festiwalu Produktu Lokalnego” na terenie parku Kultury w Łubiance  oraz złożenie namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych po skończonym „Festiwalu Produktu Lokalnego” wraz z załadunkiem oraz transportem do Siedziby Zamawiającego. Czas trwania usługi – 8 godzin.

 

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa  ofertę/oferty na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne części zamówienia w terminie do dnia 25.11.2014 roku.

 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

4. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą

WZÓR OFERTY

 

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

 

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka

 

O F E R T A  C E N O W A

dot.

współorganizacji imprezy plenerowej „Festiwal Produktu Lokalnego”  na terenie LGD „Ziemia Gotyku”

 

 

 

1.     Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………. + podatek VAT …………………., stąd kwota …………………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………..).

Część  zapytania

Cena netto

Cena brutto

Część I

Przygotowanie i obsługa stoiska degustacyjnego z produktami lokalnymi i tradycyjnymi podczas „Festiwalu Produktu Lokalnego”.

- Przygotowanie minimum 50 porcji degustacyjnych (2 potrawy lokalne + 1 rodzaj ciasta/deseru – łącznie 150 porcji)

-  udzielanie informacji o produktach, rozdawanie materiałów promocyjnych, dekoracja stoiska i dojazd.

 

 

Cześć II

Przygotowanie i obsługa stoiska rękodzielniczego podczas „Festiwalu Produktu Lokalnego”.

-Zapewnienie czynnego udziału publiczności w pokazie dla minimum 30 osób odwiedzających imprezę  „Festiwal Produktu Lokalnego”

-  udzielanie informacji o rękodziele ludowym, rozdawanie materiałów promocyjnych, dekoracja stoiska i dojazd.

 

 

Część III

Występ zespołu ludowego. Zapewnienie zespołu ludowego śpiewającego repertuar starych piosenek ludowych i pieśni obrzędowych, śpiewanych kiedyś  na obszarze Ziemi chełmińskiej, starodawnych przyśpiewek i przybliżenie ich piękna współczesnym. Zapewnienie min. 30  minutowego  repertuaru. Liczba osób w zespole min 8. Zespół ubrany na ludowo.

 

 

Część IV

Wynajem nagłośnienia imprezy podczas  „Festiwalu Produktu Lokalnego”.  Nagłośnienie wraz z obsługą techniczną nagłośnienia. Głośniki, 4 mikrofony (dwa przewodowe, dwa bezprzewodowe), sprzęt odtwarzający muzykę z nośników danych typu : płyty CD, DVD, pendrive, odtwarzacz MP3.  Czas trwania usługi – 4 godziny.

 

 

Część V

Obsługa techniczna podczas imprezy promującej  „Festiwalu Produktu Lokalnego”.  Zapewnienie osób do obsługi technicznej- transport z Siedziby Zamawiającego, rozładunek, rozstawienia namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych godzinę przed rozpoczęciem  „Festiwalu Produktu Lokalnego” na terenie parku Kultury w Łubiance  oraz złożenie namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych po skończonym „Festiwalu Produktu Lokalnego” wraz z załadunkiem oraz transportem do Siedziby Zamawiającego. Czas trwania usługi – 8 godzin.

 

 

 

 

2.     Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

3.     Oświadczam/y, że:

-         zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

-         w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


 

4.      Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko:

Numer Telefonu:

 

Miejscowość ………………………., data ………………………

 

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi