Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe - wyjazd studyjny

piątek, 03 październik 2014 10:04

Brąchnówko, 03.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe 
na organizację wyjazdu studyjnego

Fundacja „Ziemia Gotyku”  Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty, na wykonanie usługi polegającej na organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego do EKOMUZEUM DOLINY NOTECI

I. Zamawiający:

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Brąchnówko 18, 87-100 Toruń

Telefon kom.:     607 745 091

Faks:     56/ 610 80 17

NIP 879-247-95-99    

REGON 340162417

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowego wyjazdu studyjnego do EKOMUZEUM na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla 40 osobowej grupy.

III.  Szczegółowa specyfikacja zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

1) zapewnienie posiłków dla wszystkich uczestników wyjazdu:

a) degustacji lokalnych produktów charakterystycznych dla danego regionu oraz ciepłych i zimnych napojów,

b) obiadu w gospodarstwie agroturystycznym lub restauracji serwującej lokalne potrawy, w tym zupa, drugie danie i deser oraz ciepłe i zimne napoje,

2) zorganizowanie szkolenia lokalnych liderów w wymiarze 6 godzin lekcyjnych w formie prezentacji wybranych atrakcji EKOMUZEUM DOLINY NOTECI,

3) zapewnienie kompletu materiałów szkoleniowych w tym produktów promujących EKOMUZEUM DOLINY NOTECI

4) zorganizowanie zwiedzania projektów zrealizowanych w ramach PROW,

5) oferta powinna zawierać szczegółowy program wizyty studyjnej
 

IV. Kryteria oceny ofert
1) cena brutto = 80 %

2) atrakcyjność zaproponowanego programu wizyty = 20%

V. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty można składać osobiście w Biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do dnia 10.10.2014 r. do godz. 12:00.
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie między 3 a 14 listopada 2014 roku.

VII. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta  po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych   w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.

2. W przypadku wpłynięcia do Biura ofert o tych samych kwotach, decydować będzie data i godzina wpłynięcia oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi