Aktualności - archiwum

FUNDUSZE UNIJNE DLA MAŁYCH FIRM

NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ LGD Ziemia Gotyku - PRZESUNIĘTY TERMIN NABORU!

Jeśli chcesz ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ ALBO ROZWINĄĆ PRZEDSIĘBIORSTWO, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.
W terminie 14-28 października 2013 roku Fundacja „Ziemia Gotyku” LGD z siedzibą w Brąchnówku 18 prowadzić będzie 2 nabory wniosków w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
- z budżetu ogólnego LSR – dostępny limit to 329 325,00 zł
- z zakresu zadań dodatkowych – dostępny limit to 100 049,00 zł

Kto może ubiegać się o pomoc?
Osoba fizyczna – zameldowana na terenie wiejskim i prowadząca działalność na obszarze LGD.
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - prowadzi działalność na obszarze LGD jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro.

Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy?

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
• 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
• 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.

Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.
Udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację operacji.

Jaka działalność gospodarcza może uzyskać wsparcie finansowe?

Obszerny katalog PKD określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym są m.in. usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa lub detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Jakie rodzaje kosztów objęte są wspieraną inwestycją?
• koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych ,
• koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, zagospodarowania terenu,
• koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
• koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Uwaga! Bardzo ważne by projekty składane do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” zakładały szybki okres realizacji ze względu na kończący się termin realizacji i rozliczenia Lokalnej Strategii Rozwoju w 2014 roku.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników, będzie można złożyć w Biurze LGD w Brąchnówku w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 610 80 17, kom. 607 745 091


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi